Privacy statment

Zandvoort Allround Schilders en Afwerkingsbedrijf V.O.F

Zandvoort Allround Schilders en Afwerkingsbedrijf V.O.F, gevestigd aan Bizetstraat 27 7442 HV Nijverdal, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Zandvoort Schilders en Afwerkingsbedrijf
Bizetstraat 27
7442 HV Nijverdal
T: +31 (0) 651 08 96 48
E: info@zandvoortschildersbedrijf.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Zandvoort Allround Schilders en Afwerkingsbedrijf V.O.F verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming
hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn
bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met
ons op via administratie@zandvoortschildersbedrijf.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Zandvoort Allround Schilders en Afwerkingsbedrijf V.O.F verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Zandvoort Allround Schilders en Afwerkingsbedrijf V.O.F verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens
  die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Zandvoort Allround Schilders en Afwerkingsbedrijf V.O.F neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of
-systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Zandvoort Allround Schilders en Afwerkingsbedrijf V.O.F) tussen zit.
Zandvoort Allround Schilders en Afwerkingsbedrijf V.O.F gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: (ACCOUNTVIEUW)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Zandvoort Allround Schilders en Afwerkingsbedrijf V.O.F bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor
uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
Verkregen gegevens via het contactformulier 1 jaar bewaartermijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

Zandvoort Allround Schilders en Afwerkingsbedrijf V.O.F verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst
met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Gebruik van permanente cookies

Met behulp van een permanente cookie kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw
voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie
onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website
kunt maken. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser.”

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor
de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
Zandvoort Allround Schilders en Afwerkingsbedrijf V.O.F en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw
toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar administratie@zandvoortschildersbedrijf.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Zandvoort Allround Schilders en Afwerkingsbedrijf V.O.F wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Zandvoort Allround Schilders en Afwerkingsbedrijf V.O.F neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat
uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via administratie@zandvoortschildersbedrijf.nl